Kol. inż. Bronisław Wesołowski ukończył studia wyższe w Akademii Rolniczej w Lublinie, specjalizując się w eksploatacji maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego. W ramach pogłębiania wiedzy odbył m.in.: program Ministerstwa Rolnictwa USA na temat organizacji i zarządzania gospodarką żywnościową; program (wykłady i wizytacje firm) n.t. reprywatyzacji i prywatyzacji gospodarki niemieckiej na przykładzie landów byłej NRD; zdał egzaminy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych dot. jednoosobowych spółek skarbu państwa.
Pracę zawodową rozpoczął w Centrali Handlowej „Konsumy” (1970-1973), pracował w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Przemysłu Owocowo-Warzywnego (1973-1982). Następnie był zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Związku Rzemiosła Polskiego, gdzie Jego wiedza w zakresie technologii i ekonomiki prywatnego przetwórstwa żywności była szeroko wykorzystywana.
Autor i współautor wielu opracowań i doniesień naukowych, związanych z gospodarką żywnościową. Współautor wdrożenia nowoczesnych technologii przetwórstwa żywności, np. ekstruzji na urządzeniach wytłaczająco – prażących oraz produkcji tortellini i ravioli opartej na włoskich liniach technologicznych. Organizator sympozjów, konferencji oraz imprez wystawienniczych z zakresu gospodarki żywnościowej i prywatnego przetwórstwa.
Członek SITSpoż. od 1976 roku. Współpracował ze wszystkimi organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniowymi w ramach rzemiosł spożywczych. Szczególnie wielkie zasługi osobiste położył w Zespole SITSpoż. ds. Rzemiosła. W latach 1990-1998 był przewodniczącym Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego przy ZG SITSpoż.
Od 1997 r. pracuje w Stowarzyszeniu początkowo jako p.o. Sekretarza Generalnego SITSpoż, a następnie jako Sekretarz Generalny (od 1998).
Jest redaktorem naczelnym nowopowołanego przez SITSpoż rosyjskojęzycznego czasopisma technicznego „Продовольствие” (2004 r.).
Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
W 2004 roku otrzymał godność Członka Honorowego SITSpoż.