Kol. prof.dr hab. Stanisław Tyszkiewicz w 1959 roku ukończył studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał w Akademii Rolniczej w Poznaniu (1964 r.), a doktora habilitowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1969 r.). Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 1983 roku.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Poznańskim Oddziale Instytutu Przemysłu Mięsnego, następnie został służbowo przeniesiony do warszawskiej siedziby ww. Instytutu, gdzie – od 1970 r. – kierował zakładami: Analityki a potem Jakości i Higieny Produkcji. Obecnie jest kierownikiem Działu Jakości i Normalizacji w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady Naukowej tego Instytutu.
W roku 1994 pracował na Uniwersytecie Rutgers w USA w charakterze badacza stowarzyszonego (research associate) prowadząc badania zlecone przez Ministerstwo Obrony USA.
Ma znaczący dorobek w dziedzinie nauki i technologii żywności. Opublikował ok. 340 prac, w tym kilka książek. Jest autorem i współautorem wielu wynalazków i wdrożeń do praktyki postępu techniczno-technologicznego. Laureat konkursu NOT i Życia Warszawy ?Mistrz Techniki?, za opracowanie i wdrożenie ekologicznego, energooszczędnego systemu wędzenia (1990 r.).
Był członkiem Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN przez kilka kadencji oraz przewodniczącym jego Sekcji Białkowej, członkiem z wyboru Komisji Badań Podstawowych oraz Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych II i III kadencji Komitetu Badań Naukowych. Był członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, wiceprezesem Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Był też fundatorem a aktualnie jest prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju i Postępu w Polskim Przemyśle Mięsnym.
Jest od 1993 r. członkiem Europejskiego Towarzystwa Prawa Żywnościowego (EFLA) w Brukseli, a od 2000 r. członkiem jego władz naczelnych (council member).
W służbie państwowej spełniał obowiązki eksperta ds. harmonizacji prawa Komitetu Integracji Europejskiej, przewodniczącego Rady Naukowej Programu ?Polska Dobra Żywność? Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych ds. projektu badawczego zamawianego dotyczącego zastosowania enzymów w przetwórstwie spożywczym.
Aktywny działacz SITSpoż. od 1960 roku. Współzałożyciel koła zakładowego w Poznańskim Oddziale IPMs. W Oddziale Warszawskim naszego Stowarzyszenia działa od 1976 r., zaś od 1980 r. wchodzi do Zarządu tego Oddziału, początkowo jako członek i przewodniczący Zespołu ds. jakości, od 1990 r. do chwili obecnej jest przewodniczącym Zarządu Mazowieckiego Oddziału SITSpoż. w Warszawie. Redaktor działowy czasopisma ?Gospodarka Mięsna? (od 1979 r.). W kadencji (1994-1998) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SITSpoż., a obecnie (od 1998) jest przewodniczącym ZG SITSpoż.
Jest delegatem SITSpoż. do Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi i był jej pierwszym przewodniczącym.
Za osiągnięcia w pracy społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaka Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
W 2001 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nadał Mu tytuł honorowego profesora tej uczelni.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność – Członkostwo Honorowe.