Kol. prof. dr hab. inż. Kazimierz Jarosz ukończył studia w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, a następnie Đ jednocześnie pracując zawodowo Đ uzyskał na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej stopień magistra inżyniera chemii oraz doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1948 r. podjął pracę zawodową w przemyśle spirytusowym, zajmując kolejno różne stanowiska, m.in. był zastępcą dyrektora ds. technicznych (1963Đ1968) i naczelnym dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego (1968Đ1971). Inicjator i realizator znacznego rozwoju techniki i technologii w przemyśle spirytusowym i drożdżowym. Autor i współautor ośmiu wynalazków, kilku książek i kilkudziesięciu prac naukowych i publicystycznych w technicznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Powołany w 1971 r. na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, przez 10 lat (do 1981 r.) aktywnie kierował m.in. rozwojem postępu technicznego w przemyśle spożywczym i współpracą międzynarodową w tym zakresie. W 1982 r. podjął pracę naukową w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego (obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego). W 1987 r. został profesorem nadzwyczajnym i pracując naukowo głównie zajmował się wykorzystaniem biotechnologii w przemyśle spożywczym. Członek SITSpoż. od 1950 roku, początkowo pracował społecznie m.in. w dziedzinie szkolenia, organizując odczyty, kursy i konferencje naukowe. Był kolejno m.in. członkiem Zarządu OW w Warszawie (1961Đ1963), członkiem Zarządu Głównego (1959Đ1961 i 1966Đ1975) oraz przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej (1963Đ1965). Od 1975 r. do 1990 r. przez cztery kolejne kadencje był Przewodniczącym Zarządu Głównego SITSpoż., swoją wielką pracą społeczną i ogromnym osobistym zaangażowaniem walnie przyczyniając się do utrwalenia i rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz do rozszerzenia jego działalności i umocnienia pozycji. W latach 1987Đ1990 był Wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez kilka lat (od 1991 r.) był Przewodniczącym Krajowej Rady Gorzelnictwa przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Orderem Sztandaru Pracy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1986 r., a Krajowy Zjazd Delegatów w 1990 r. nadał Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego SITSpoż.