Kol. dr inż. Janusz B. Berdowski ukończył studia wyższe w SGGW w Warszawie, specjalizując się w technologii przemysłu spożywczego. Na Wydziale Technologii Żywności tej uczelni w 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studium z organizacji i zarządzania. Pracę zawodową podjął w 1959 r. w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego we Włocławku. Z branżą tą był związany przez wiele lat, pracując m.in. w ZPOW w Milejowie, Radomiu i Łowiczu na stanowiskach kierownika wydziału produkcji, szefa produkcji, głównego technologa, a w ZPOW w Łowiczu – zastępcy dyrektora ds. technicznych i dyrektora naczelnego. W 1972 r. jako stypendysta FAO, odbył półroczne studia na Uniwersytetach w Berlinie Zachodnim i Monachium. Po służbowym przejściu do Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego ?Fructopol? w Warszawie, pełnił w nim m.in. funkcję dyrektora technicznego (1975-1982). Następnie przez siedem lat w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego był zastępcą dyrektora ds. techniczno-wdrożeniowych (1982-1989). Dzięki osobistemu wkładowi Jego pracy nastąpił istotny rozwój i unowocześnienie polskiego przemysłu owocowo-warzywnego, m.in. zmodernizowano zakłady w Rzeszowie, Pudliszkach, Tarczynie, Tymbarku, Milejowie, Nowym Sączu i in., a w kierowanych przez niego zakładach w Łowiczu uruchomiono nowe działy produkcyjne, uzupełniono linie technologiczne, wybudowano chłodnię i zamrażalnię oraz utworzono Stację Doświadczalną, której zadaniem było opracowywanie nowych produktów oraz nowych rozwiązań technicznych. W 1989 r. został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, od 1994 do 1998 roku był – w randze podsekretarza stanu – dyrektorem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przy Prezesie Rady Ministrów. Był doradcą Prezesa Rady Ministrów do spraw przemysłu spożywczego i certyfikacji (1993-1997). Członek Komisji Konkursowej Międzynarodowych Targów Poznańskich ?Polagra?, wieloletni członek Rad Naukowych instytutów branżowych i Centralnej Biblioteki Rolniczej, członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Producentów Win w Paryżu, Europejskiej Organizacji Jakości i wielu innych organizacji. Był wykładowcą z zakresu technologii owoców i warzyw na wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej oraz z zakresu organizacji przedsiębiorstw na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Obecnie prowadzi wykłady z zakresu zarządzania jakością w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie (w uczelni tej jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością) oraz z zakresu zarządzania jakością i zarządzania ekorozwojem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie. Od 1998 roku do chwili obecnej jest ekspertem UNIDO ds. certyfikacji zintegrowanego zarządzania jakością. Na podstawie ukończonych kursów i szkoleń otrzymał 16 certyfikatów i zaświadczeń z zakresu systemów zapewnienia jakości, w tym certyfikaty Europejskiej Organizacji Jakości (European Organization Quality) oraz instytucji wiodących w zakresie systemów jakości z Francji, Niemiec, W. Brytanii i Polski. Członek I kadencji Polskiego Komitetu Normalizacji i Kapituły ?Teraz Polska?, od 2005 roku członek Kapituły ?Polski Produkt Przyszłości? (przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz członek Europejskiego Rycerstwa Wina. W 2004 roku został Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Nagroda ta, przyznana za całokształt działalności na rzecz promocji jakości oraz organizacji systemu akredytacji i certyfikacji w Polsce, została wręczona w czasie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 11 listopada 2004 roku. Z tej okazji Laureat otrzymał listy gratulacyjne, w tym od Prezydenta RP. Autor 8 książek i ok. 280 publikacji w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych, współtwórca czterech patentów. Autor 7 wniosków racjonalizatorskich. Członek SITSpoż. od 1959 r. Pełnił wiele funkcji m.in. w Kole Zakładowym, w Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego, w Komisji Rewizyjnej, w Zespole Rzeczoznawców itp. Był przewodniczącym Rady Programowej czasopisma ?Przemysł Spożywczy? oraz delegatem ZG SITSpoż. do Rady Głównej NOT i do Rady Gospodarki Żywnościowej itp. W latach 1973-1989 przez kilka kadencji nieprzerwanie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego, której aktywna praca przyczyniła się w znacznym stopniu do postępu naukowo-technicznego w branży. W 1990 roku Zjazd Delegatów powołał go na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego SITSpoż., a kolejny Zjazd ponownie powierzył Mu tę funkcję na lata 1994-1998. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Krajowy Zjazd Delegatów w 1998 r. nadał Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego SITSpoż.