Czasopismo jest adresowane do firm w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w krajach nadbałtyckich oraz w pozostałych państwach byłego Związku Radzieckiego zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją produktów rolno-spożywczych oraz firm współpracujących z przemysłem spożywczym w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, jak i innych firm działających w otoczeniu przemysłu rolno-spożywczego. Podejmując tę inicjatywę chcemy z jednej strony przyjść z pomocą polskim firmom, a z drugiej strony nasilającemu się ostatnio zainteresowaniu przedsiębiorców z tych krajów współpracą z polskimi firmami. Przewidujemy, że czasopismo będzie wydawane w cyklu kwartalnym., przy czym zakładamy, że w nieodległej przyszłości częstotliwość wydawania zostanie zwiększona. Czasopismo będzie kolportowane nieodpłatnie wśród potencjalnych partnerów gospodarczych.