Zadania i cele KUPSiNB

 • Dążenie do zwiększenia spożycia soków i napojów owocowych, owocowo – warzywnych i warzywnych produkowanych w Polsce.
 • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec Władz Centralnych w zakresie polityki fiskalnej i celnej Państwa. Dzięki tym wystąpieniom m. in. obniżony został z 22% do 7% podatek VAT na soki i napoje owocowe oraz zniesiono dopłatę celną na zawartość cukru (DDC) w sokach owocowych.
 • Informowanie członków KUPSiNB o nowościach w zakresie aktualnej sytuacji na rynku oraz nowościach technicznych, technologicznych itp.


Zadania te KUPSiNB realizowała poprzez: 

 • Organizowanie wystaw soków i napojów.
 • Podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stawek celnych na importowane surowce do produkcji soków i napojów owocowych, takich jak zagęszczone soki (koncentraty) z owoców południowych oraz obniżenie podatku VAT na soki i napoje owocowe oraz wody mineralne odpowiednio do 0% i 7%.
 • Dostarczanie informacji dotyczących produkcji, sprzedaży soków i napojów oraz sytuacji na rynku niektórych owoców w kraju i zagranicą. Informacje te uzyskiwane były między innymi dzięki współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie oraz dzięki przynależności KUPSiNB do Międzynarodowej Federacji Producentów Soków Owocowych – IFU w Paryżu, od 13 września 1995r oraz do AIJN jako członek obserwator od maja 2002 r.
 • Wydawanie Biuletynu Informacyjnego KUPSiNB, w którym podawane były informacje dotyczące prac Unii, obszerne sprawozdania z seminariów i sympozjów, artykuły o nowościach technicznych i technologicznych oraz o aktualnych problemach w branży sokowej i napojowej
 • Organizowanie seminariów i sympozjów z udziałem naukowców i specjalistów: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa w Warszawie, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego w Warszawie, Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,
 • Współpracę z krajowymi organizacjami zrzeszającymi producentów napojów bezalkoholowych i wód mineralnych.


Seminaria i sympozja koncentrowały się głównie na następujących blokach tematycznych: 

 • sytuacja na rynku soków i napojów;
 • jakość soków, nektarów i napojów;
 • nowości asortymentowe w zakresie produkcji soków i napojów (know how);
 • nowości techniczne i technologiczne w produkcji soków i napojów (know how);
 • soki a zdrowie, w tym znaczenie spożywania soków i napojów owocowych w wyżywieniu człowieka;
 • prawodawstwo i normalizacja;
 • inicjatywy przemysłu dla zapewnienia konsumentom bezpiecznych i autentycznych produktów.