Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu jest samorządną i dobrowolną organizacją zrzeszającą producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych oraz innych przedsiębiorców powiązanych z rynkiem alkoholi mocnych, działającą w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Cele KRPS

Krajowa Rada działa na rzecz sukcesu gospodarczego jej członków i poszanowania znaczenia sektora alkoholowego w gospodarce oraz zapewnienia maksymalnej jakości produktów w tym sektorze. 

KRPS ma w szczególności na celu: 

 • reprezentowanie członków przed organami władzy publicznej
 • ochrona interesów branży spirytusowej,
 • tworzenia korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wspieranie procesów prywatyzacji branży spirytusowej,
 • podtrzymywanie relacji pomiędzy członkami KRPS oraz działania na rzecz zasad uczciwej konkurencji na rynku spirytusowym w kraju i zagranicą
 • działanie zmierzające do utrzymania na jak najwyższym poziomie zaufania konsumentów wobec polskich napojów spirytusowych,
 • wspieranie promocji polskich marek alkoholi zagranicą,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu w odniesieniu do sektora spirytusowego w Polsce oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa zasad świadomego i odpowiedzialnego stylu spożywania napojów alkoholowych.
Członkowie KRPS

Aktualnie członkami Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu są: 

 1. Sobieski Trade Sp.z o.o.,
 2. Polmos Łańcut S.A.,
 3. Brown-Forman Polska Sp.z o.o.,
 4. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego “Polmos Lublin S.A.”,
 5. Akwawit S.A.Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego,
 6. Sobieski Sp. z o.o.,
 7. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos S.A.,
 8. Koneser.Warszawska Wytwórnia Wódek.Przedsiębiorstwo Państwowe.

Władze KRPS

Władzami KRPS są: Ogólne Zebranie, Prezydium, Dyrektor Zarządzający oraz Komisja Rozjemcza. 

Ogólne Zebranie jest zgromadzeniem wszystkich członków, które ma najwyższą władzę stanowiącą w KRPS, w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Władzami wykonawczymi Krajowej Rady jest pięcioosobowe Prezydium, wybierane spośród członków co trzy lata, które prowadzi stały nadzór na działalnością Rady poprzez Dyrektora Zarządzającego, który kieruje Biurem KRPS i zarządza jej majątkiem. 

W skład Prezydium wchodzą: 

 • Pan Waldemar Rudnik – Przewodniczący Prezydium/Prezes KRPS, 
 • Pan Andrzej Szumowski – Wiceprzewodniczący Prezydium, 
 • Pan Jacek Kołodziejak – Wiceprzewodniczący Prezydium, 
 • Pan Jacek Babiarz – członek Prezydium, 
 • Pan Tadeusz Dorda – członek Prezydium, 
 • Pan Krzysztof Grudziński – członek Prezydium, 
 • Pan Piotr Żamojda – członek Prezydium. 

Komisja Rozjemcza pełni funkcję sądu koleżeńskiego. Skład Komisji będzie wybrany na kolejnym Ogólnym Zebraniu. 

W skład Komisji Rozjemczej wchodzą: 

 • Pan Zbigniew Bacław – Przewodniczący Komisji Rozjemczej, 
 • Pani Balbina Konieczna – członek Komicji Rozjemczej, 
 • Pan Mieczysław Burda – członek Komisji Rozjemczej, 
 • Pan Waldemar Lewandowski – członek Komisji Rozjemczej, 
 • Pan Gerard Czaja – członek Komisji Rozjemczej. 
 • Pan Leszek Wiwała pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. 
Historia Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu

Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu sięga korzeniami do 1991 r., kiedy decyzją Ministra Rolnictwa zostało podzielone ogólnopolskie Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOS.

W celu ochrony interesów branży spirytusowej w latach 1991-92 r. odbył się szereg spotkań dyrektorów poszczególnych przedsiębiorstw państwowych. Wówczas zdecydowano o powstaniu Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu, która oficjalnie rozpoczęła działalność na zebraniu założycielskim w dniu 5 maja 1993 r.  Na początku swojej działalności Krajowa Rada liczyła 25 przedsiębiorstw państwowych, w tym 4 drożdżownie, które, jako niezwiązane z rynkiem alkoholi mocnych, zrezygnowały z członkowstwa, tworząc w dniu 17 sierpnia 1993 r. Krajową Radę Drożdżownictwa.  Początkowo w skład KRPS wchodziły wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Wraz z postępem procesów prywatyzacyjnych zmieniała się też struktura własnościowa członków, z których większość to przedsiębiorstwa prywatne. 

Poza Kompanią Spirytusową Wratislavia POLMOS Wrocław S.A., która zrezygnowała z współpracy w ramach KRPS w grudniu 2003 r., wszyscy pozostali założyciele KRPS są po dzień dzisiejszy czynnymi członkami Rady. 

W dniu 26 marca 2004 r. na Zwyczajnym Zebraniu Ogólnym KRPS zostali przyjęci nowi członkowie: Bacardi – Martini Polska sp. z o.o., Bols Spółka z o.o., Diageo Sp. z o.o., Finlandia Polska sp. z o.o., Toruńskie Piwnice Win “Vinpol” Sp. z o.o., Wyborowa S.A. 

Na kolejnym Ogólnym Zebraniu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2004 r. skład KRPS powiększył się o koleje spółki: Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Alco Pegro Sp. z o.o. 

Obecnie KRPS łącznie 27 producentów i importerów napojów spirytusowych, którzy posiadają ponad 97% udział w rynku alkoholi mocnych w Polsce. 

Osiągnięcia: 

Po wieloletnich staraniach, na uzasadniony wniosek Krajowej Rady, Ministerstwo Finansów obniżyło o 30% stawki podatku akcyzowego na alkohole mocne w 2002 r., co przyczyniło się wzrostu wpływów do budżetu oraz poprawiło sytuację ekonomiczną producentów, w wyniku wzrostu sprzedaży.

Udział w konsultacjach społecznych z zakresu harmonizacji polskiego prawa do porządku unii Europejskiej w szczególności: ustawy o napojach spirytusowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o podatku akcyzowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o produktach regionalnych, a także wielu aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Współpraca przy założenie w 2001 r., z inicjatywy SIT Spoż., Rady Gospodarki Żywnościowej, która jest organem opiniodawczo doradczym przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zorganizowanie w bieżącym roku dwóch szkoleń dla przedsiębiorstw branży z powodu zmian warunków prawnych w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej: 1) w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. w Warszawie z zakresu prowadzenia składów podatkowych, 2) w dniach 16-18 czerwca br. w Łazach z zakresu rachunkowości, akcyzy i VAT-u.

Po kilkuletnich przygotowaniach przyjęcie w 2004 r. do Europejskiej Konfederacji Producentów Alkoholi (CEPS – Confederation Europeenne des Producteurs de Spiritueux) na zasadach pełnoprawnego członka.

KontaktAdres Biura: Ul. Świętokrzyska 20 lokal 319, III p. 00-002 Warszawa tel./faks (022) 826-80-07 lub tel. 826 22 61 wew. 513 e-mail: KRPS@polmos-warszawa.pl Dyrektor Zarządzający KRPS – Leszek Wiwała Doradca Prezesa KRPS – Henryk Tomasik