Spotkanie Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa 

W dniu 1 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5, odbyło się spotkanie Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji członkowskich Krajowej Rady. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców “Społem” reprezentował Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu.

Spotkaniu przewodniczył Janusz Kazimierczuk –przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa, prezes Zarządu Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie.

Przedmiotem spotkania Krajowej Rady było omówienie wystąpień i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, powierzenie przewodnictwa w Radzie kolejnej organizacji członkowskiej, przedstawienie sytuacji finansowej i organizacyjnej branży w poszczególnych pionach organizacyjnych, omówienie kierunków działań Krajowej Rady w 2010 roku oraz dyskusja i wolne wnioski.

Wystąpienia KRP i C do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierały zdecydowany protest w związku z pominięciem opinii branżowych organizacji piekarskich w pracach nad projektem ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.,/p. ,p>KRP i C uważa, że pozostawienie projektu ustawy w obecnym kształcie, oznaczałoby brak równości zasad wobec przetwórców z różnych branż przetwórstwa rolno-spożywczego. W związku z tym KRP i C zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do ustawy, w art.10 oraz w rozporządzeniu w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych wyraźnej kategorii “nabywców mąki do celów produkcyjnych” jako uprawnionych do ubiegania się o możliwość zasiadania w komisjach zarządzających.

Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi na pismo KRP i C, poinformował że w projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania systemowe dla wszystkich funduszy, a w skład komisji zarządzających wchodzą przedstawiciele producentów oraz przetwórców towarów podstawowych, od których pobierane są wpłaty na fundusze promocji.

Jednocześnie poinformowano, iż na obecnym etapie nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na kształt projektu, który w dniu 10 marca 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, a 24 kwietnia 2009 r. został uchwalony przez Sejm RP.

Ponadto poinformowano, że projekt ustawy nie ogranicza promocji pieczywa. Zgodnie z ustawą w obecnym kształcie ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych będą mogły być finansowane działania promocyjne wszystkich zainteresowanych, tj. rolników, producentów kasz i płatków zbożowych, piekarzy, cukierników, producentów makaronu oraz producentów innych produktów żywnościowych wytwarzanych na bazie ziarna zbóż.

Następnie Krajowa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa podziękowała, kończącemu kadencję, dotychczasowemu przewodniczącemu Krajowej Rady Januszowi Kazimierczukowi i powierzyła przewodnictwo Rady na półroczną kadencję Maciejowi Mielczarskiemu – reprezentantowi Krajowego Forum Piekarstwa i Cukiernictwa przy SIT Spoż. 

Potem przedstawiciele organizacji członkowskich Krajowej Rady przedstawili sytuację finansową i organizacyjną branży w poszczególnych pionach organizacyjnych oraz omówili kierunki działań KRP i C w 2010 roku.

Przyjęte kierunki działania KRP i C na 2010 rok przewidują m.in. promocję pieczywa. Jest to wspólny interes rolników, młynarzy i piekarzy.