STWIERDZANIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKACH PRACY ZWIĄZANYCH Z DOZOREM I EKSPLOATACJĄ  URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH

Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 184, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Komisja została powołana na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz par. 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, z późn.zm.)

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

NA PODSTAWIE UZYSKANEGO PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE, ważne przez 5 lat od daty złożenia egzaminu.

 

Szkolenia (seminaria) i egzaminy lub tylko egzaminy mogą być zorganizowane bezpośrednio w zakładzie pracy, w przypadku zgłoszenia minimum 10 zainteresowanych osób, lub w siedzibie Zarządu Głównego. Egzaminy dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie lub jednostek organizacyjnych zgłaszających mniej niż 10 osób odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca w siedzibie Zarządu Głównego, Dom Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 pok. 221.

 

Opłata za egzamin, zgodnie z § 14.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r. (Dz.U Nr 89), wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgłoszenia można dokonać lub uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie :  22 827-38-48  , 601 690 999

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 1 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 2 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 3 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 1 (E)Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 2 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 3 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.