Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
 
 
Posiedzenie Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników w siedzibie SITSpoż

W dniu 13 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników.

Podczas posiedzenia omówione zostały między innymi następujące zagadnienia:

1.     Aktualna sytuacja na rynku zboża, mąki i pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem zmian cenowych niezależnych od producentów pieczywa. Zła polityka informacyjna dla społeczeństwa w tym obszarze oraz niewydolność krajowego systemu stabilizacji cen np. działania Agencji Rynku Rolnego i państwowej firmy „Elewarr”

2.     Konkurencyjność w branży, w aktualnej sytuacji rynkowej. Niemrawość organów kontrolnych państwa w zakresie nadzoru nad wielkością i jakością produkcji pochodzącej z tzw. szarej strefy. Straty budżetu państwa z tytułu działania szarej strefy milcząco akceptowane przez powołane do tego organy tj. Inspekcje oraz kontroli skarbowej szacowane są na kilka miliardów złotych rocznie. Do tego dochodzi zagrożenie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym wyrobów pochodzących z tego nielegalnego obszaru.

3.    Promocji tego działu Gospodarki ze środków Unii Europejskiej oraz krajowego funduszu promocji dla tej branży utworzonego przy Agencji Rynku Rolnego.

Bardzo krytycznie odniesiono się do kierunków wydatkowania środków finansowych, za które ostatecznie płaci końcowy konsument w cenie wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Jedną z głównych przyczyn uznano brak zgody Ministra Rolnictwa na powołanie chociaż jednego reprezentanta branży do Komitetu Zarządzającego, pomimo iż 80% mąki trafia do tej branży.

Bardzo owocna była wymiana poglądów na powyższe tematy z byłym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecnie posłem w Parlamencie Europejskim Panem Wojciechem OLENICZAKIEM.  W sposób bardzo rzeczowy i profesjonalny ustosunkował się do wielu problemów poruszonych przez członków Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników. W konkluzji swojej wypowiedzi przedstawił problem promocji ze środków Unii Europejskiej wyrobów piekarskich i cukierniczych.  W wyniku prośby Przewodniczącego Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników Pana Maciej MIELCZARSKIEGO odbył rundę rozmów w tym temacie z osobami decyzyjnymi w Parlamencie Europejskim. Poinformował, iż jest pełna przychylność dla tej inicjatywy. Obiecał dalsze osobiste zaangażowanie w ostatecznym pozytywnym rozwiązaniu tego tak istotnego problemu dla branży piekarsko – cukierniczej.

Bronisław Wesołowski

Od lewej stoją: Tadeusz Grzęda Stowarzyszenie Piekarzy Polskich; Maciej Mielczarski Przewodniczący Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników; Kazimierz Będkowski Krajowy Związek Rewizyjny „SPOŁEM”, Czesław Dojutrek Przewodniczący Krajowego Forum  Piekarstwa i Cukiernictwa przy SITSpoż; Bronisław Wesołowski Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITSpoż; Janusz Kazimierczuk Prezes Stowarzyszenia Piekarzy Polskich; Wojciech Olejniczak Poseł w Parlamencie Europejskim, Henryk Dolecki Krajowy Związek Rewizyjny "SAMOPOMOC CHŁOPSKA”.

 
Ogólnopolski program szkoleniowy dla pracowników firmy real,-

   Miło jest nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż) wraz z REAL,- realizuje projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zamkniętego: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne” odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-582/09.

 Ogólne informacje dotyczące projektu Projekt „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne.” jest projektem szkoleniowym przeznaczonym dla pracowników firmy Real.
Potrzeba realizacji projektu wynika z:

 1.  strategii rozwoju przedsiębiorstwa – której istotnym punktem jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji posiadanych zasobów ludzkich oraz dążenie do stworzenia efektywnego systemu szkoleń wewnętrznych. Strategia zakłada również ułatwianie rozwoju i kariery pracownikom powyżej 45 lat
 2. przeprowadzonych w 2008 badań diagnozujących problemy w sferze kadrowej, którymi objęty był cały personel firmy. Na podstawie zabranych danych Dział Szkoleń Real opracował Diagnozę Potrzeb Szkoleniowych oraz dokonał Analizy Wykonalności planowanych Działań Szkoleniowo - Doradczych na lata 2009-2011.

 Podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników Real na rzecz polepszenia jakości obsługi klientów i bezpiecznego obrotu żywnością. Projekt jest skierowany do pracowników Real z 54 marketów na terenie kraju oraz pracowników Biura Głównego. Szkolenia będą prowadzone w całym kraju. Rozkład uczestników w podziale na woj. wynosi od 1,64 % z woj. podkarpackiego do 21,87 % z woj. śląskiego. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 8803 pracowników firmy Real

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wiedzy personelu podstawowego w zakresie: systemu HACCP postępowania gwarancyjnego, rozpoznawania znaków pieniężnych.
 • zdobycie przez pracowników podstawowych umiejętności: obsługi trudnego klienta, technik aktywnej sprzedaży, obsługi MS OFFICE.
 • podniesienie wiedzy kierowników na temat zarządzania wiekiem, personelem i sprzedażą w firmie, badań i analiz marketingowych, obsługi programów komputerowych, HACCP i towaroznawstwa
 • zdobycie przez kierowników umiejętności w zakresie sztuki prezentacji i wystąpień publicznych w języku polskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z podwładnymi) jak i w angielskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z przełożonymi) zarządzania personelem (niezbędne do skutecznego zarządzania podwładnymi w kontekście minimalizacji konfliktów i maksymalizacji efektów oraz planowania ścieżek rozwoju)
 • wdrożenie - Strategii Zarządzania Wiekiem w Real

www.europa.eu.int : www.efs.gov.pl : www.parp.gov.pl :www.real.pl

 

Więcej…
 
Zebranie Zarządu Głównego SITSpoż.

W dniu 11 stycznia 2011 r. o godzinie 12 w  Warszawskim Domu Technika odbyło się z Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Porządek obrad obejmował:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SITSpoż,
 2. Podsumowanie przebiegu XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. Omówienie planu pracy oraz planu finansowego Stowarzyszenia na 2011 rok,
 4. Wytypowanie delegata Stowarzyszenia do Rady Krajowej FSNT NOT,
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Po zebraniu Zarządu Głównego SITSpoż odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne dla aktywu i przyjaciół Stowarzyszenia.
SAM_0508zobacz galerię 

 
OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

   Zespół Rzeczoznawców SITSpoż. jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii potwierdzających innowacyjność technologii i rozwiązań wdrażanych przez firmy produkcyjne i usługowe sektora spożywczego w związku z realizacją własnych projektów inwestycyjnych. Przedmiotowe opinie potwierdzają zakres i okres stosowania opiniowanych rozwiązań i technologii i są zgodne z wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013. 

Szansą na rozwój i wdrażanie nowych technologii są instrumenty pomocowe pochodzące z funduszy unijnych, dedykowane takim inwestycjom, jak chociażby wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez 15 banków komercyjnych współpracujących z BGK. Kredyt może być przeznaczony na realizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to inwestycja technologiczna polegająca na:

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług,

albo

b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. 

 

Wsparcie z UE i budżetu państwa stanowi premia technologiczna, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie) oraz województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja. Kwota premii wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, lecz nie więcej niż 4 mln złotych. Wniosek o dofinansowanie składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego po otrzymaniu promesy kredytu technologicznego.

 BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie) z przepisami ustawy na podstawie m.in. załączonej do wniosku Opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę, jaką jest nasze Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego o zasięgu ogólnopolskim. Opinia stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, zawiera informację dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej.

Opinia o nowej technologii jest wykonywana przez nasz Zespół Rzeczoznawców w oparciu o szczegółowe wytyczne do sporządzenia Opinii, które zawarte są w „Instrukcji wypełniania wniosku”. Nasze opracowania zawsze sporządzane są na papierze firmowym i są opatrzone pieczęciami i podpisami osób wystawiających opinię. Zawierają także deklarację bezstronności sporządzonej opinii i wszystkie wymogi – zgodnie z wytycznymi banku.

7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Tekst ustawy

7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.  7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

 

   

Więcej…
 
Stan zaawansowania projektu REAL na koniec pierwszego półrocza 2011 roku

Szkolenia realizowane w ramach projektu REAL – oprócz podniesienia umiejętności zawodowych pracowników – mają również na celu zbudowanie w załodze firmy poczucia własnej, ważnej roli w procesie sprzedaży i kreowania zysku.

Szkolenia pracowników firmy REAL realizowane w ramach projektu mają formę i przebieg taki sam w każdym markecie na terenie Polski. Potwierdzeniem tego stanu są prowadzone systematycznie wizytacje szkoleń w marketach.

 

Działania szkoleniowe trwają od stycznia 2010 roku i są już na etapie finalizowania, gdyż ostatnie szkolenia zaplanowane są na wrzesień 2011.

 

W stosunku do roku 2010, kiedy prowadzone były szkolenia:

-   dla trenerów wewnętrznych

-   z zakresu prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji

-   z zakresu rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych

-   z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

 

w roku 2011 oprócz powyższych, dodatkowo prowadzone są szkolenia

-   z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

-   z zakresu języka angielskiego w prezentacjach

-   z zakresu systemu HACCP dla różnych działów marketów REAL

 

a także, we wszystkich 54 marketach REAL systematycznie postępują szkolenia e-learningowe z zakresu systemu HACCP. Szkolenia te różnią się sposobem prowadzenia szkolenia w stosunku do szkoleń stacjonarnych z trenerami, którzy wykładają treść, a zebrana grupa uczestników słucha wykładu.

E-learning polega na tym, że każdy pracownik, który został oddelegowany do takiego szkolenia, w czasie odpowiednim dla siebie siada przed ekranem komputera i samodzielnie zalicza poszczególne wymagane całostki szkoleniowe. Komputerowy program szkoleniowy został przygotowany specjalnie pod potrzeby marketów REAL, a przykłady zawarte w programie bazują na sytuacjach rzeczywistych, mających miejsce w marketach. Ukończenie takiego szkolenia wymaga od pracownika zarówno pełnego zaangażowania się w przekaz płynący z ekranu jak i słuchania ze zrozumieniem, gdyż wymogiem zakończenia kursu jest zaliczenie losowego testu końcowego, także rozwiązywanego na ekranie komputera. Pracownicy, którzy nie zaliczyli za pierwszym razem, mają możliwość zaliczania testu końcowego aż do momentu zdania.

 

Do tej pory w ramach projektu zrealizowano

317 szkoleń stacjonarnych, w których wzięło udział 5347 pracowników firmy REAL

1449 szkoleń e-learningowych (1 szkolenie to 1 osoba)

 

Na ten moment spełniony jest już wymóg osobowy szkoleń stacjonarnych (wskaźnik procentowy liczby uczestników wynosi 111%). Szkolenia e-learningowe, które rozpoczęły się później, także niedługo osiągną taki wskaźnik.

  

Podczas szkoleń stacjonarnych zwykle panuje bardzo dobra atmosfera, którą współtworzą kompetentni trenerzy, bardzo zaangażowani uczestnicy oraz zawsze widoczne, bardzo przyjazne układy koleżeńskie w obrębie marketów firmy.

Uczestnicy szkoleń e-learningowych natomiast podkreślają swoje zadowolenie z powodu możliwości samodzielnego sterowania szybkością przebiegu szkolenia oraz z możliwości powrotu w dowolnym momencie do treści wcześniejszej.

 
XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż

  W dniach 24-25 września 2010 r. w Hotelu TROJAK w Mysłowicach odbył się XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. Miał on charakter sprawozdawczo – wyborczy.

Obradom przewodniczyło Prezydium Zjazdu w osobach:

Stanisław Tyszkiewicz – przewodniczący Zjazdu – oddział mazowiecki 

Celina Helbik                 – z-ca przewodniczącego – oddział śląski

Rajmund Krzyżewski   – z-ca przewodniczącego – oddział beskidzki

oraz sekretarze:

Ewa Michura               – oddział małopolski

Halina Wilczek            – oddział śląski

Ważnym punktem Zjazdu było sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2006-2009, które w imieniu ustępującego Zarządu Głównego złożył dotychczasowy Przewodniczący Andrzej Borys. Następnie sprawozdania złożyli też przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Na Zjeździe wybrano nowe władze Stowarzyszenia na lata 2010-2013 w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu Głównego:             Andrzej Borys

Sekretarz Generalny:                                    Bronisław Wesołowski

Ponadto wybrano składy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Gościem Zjazdu był m.in. wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT Stefan Góralczyk, który wręczył Diamentową Odznaką NOT Panu profesorowi Antoniemu Rutkowskiemu.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu odbyła się uroczysta kolacja, która tradycyjnie stała się miłym spotkaniem działaczy stowarzyszeniowych.

Drugiego dnia Delegaci Zjazdu mieli okazję zwiedzić Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Muzeum Browarnictwa w Tychach.  

<<Zobacz wszystkie zdjęcia w relacji fotograficznej>>   

 

 
Stan zaawansowania projektu REAL na koniec 2010 roku

 Szkolenia w ramach projektu zamkniętego pn. „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy REAL - szkolenia ogólne” trwają od stycznia 2010 roku. W tym czasie miały miejsce następujące szkolenia:

 • 56 dwudniowych szkoleń dla trenerów wewnętrznych,
 • 87 jednodniowych szkoleń obsługowych,
 • 6 jednodniowych szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji
 • 6 jednodniowych szkoleń z zakresu rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych
 • 1 dwudniowe szkolenie z zakresu sztuki prezentacji

oraz

 • 4 szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z ustalonym w projekcie planem, a realizacja w stosunku do założeń wynosi prawie 100%. Łącznie przeszkolono już około 2400 pracowników firmy REAL.

Wszystkie szkolenia, oprócz poprawy jakości obsługi klientów, mają również na celu zbudowanie w pracownikach firmy poczucia własnej, ważnej roli w procesie sprzedaży i kreowania zysku.

Z założenia, szkolenia mają formę i przebieg taki sam w każdym markecie na terenie Polski. Potwierdzeniem tego stanu są prowadzone systematycznie wizytacje szkoleń w marketach: w każdym miejscu szkolenie rozpoczyna się i kończy o tej samej porze, ma ten sam przebieg, chociaż obecni są różni ludzie, o różnych cechach charakteru.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra atmosfera panująca podczas szkoleń, będąca wynikiem istnienia zbioru właściwości: kompetentni trenerzy, duże zaangażowanie uczestników w proces nauczania oraz zawsze widoczne, bardzo przyjazne układy koleżeńskie w obrębie marketów firmy.

 

Realizacja projektu zamkniętego: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne” odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10