Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Partnerzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 kwietnia 2010 08:54

 

Urząd Regulacji Energetyki

Współpraca polega na tworzeniu warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w elektroenergetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych poprzez : 

- wykorzystywanie przez Prezesa URE opinii SITSpoż. dotyczących sposobów zwiększania efektywności energetycznej urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej 

- współdziałanie w procesie doskonalenia systemu podnoszenia i sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 

- organizowanie wspólnych przedsięwzięć (szkoleń, sympozjów lub narad), mających na celu wspieranie rozwoju polskiego potencjału naukowo-badawczego w elektroenergetyce. 

- udostępnianie dla problemów rekomendowanych przez Prezesa URE łamów czasopism wydawanych przez SITSpoż. 

strona partnera: www.ure.gov.pl 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Współpraca ma na celu: 

- upowszechnianie informacje o Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, celach, zadaniach i obszarze jego działania. 

- stwarzanie możliwości studentom i kadrze dydaktycznej i naukowo-badawczej przynależności do SITSpoż 

- udzielanie w zakładach przemysłu spożywczego pomocy praktykantom, stażystom oraz przygotowującym prace magisterskie 

- informowanie SGGW o organizowanych przez ZG SITSpoż. imprezach naukowo-technicznych 

- korzystanie w miarę potrzeb z usług kadry naukowej do działalności SITSpoż w zakresie: rzeczoznawstwa, doradztwa, szkolenia. 

- organizowanie wspólnych kursów, seminariów ,konferencje naukowo-technicznych, kongresów 

- opracowywanie poradników i materiałów szkoleniowych 

strona partnera: www.sggw.waw.pl 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Współpraca ma celu świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw branży spożywczej (szkolenia, seminaria) w zakresie 

- BHP i P.poż – Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

- Zasad higieny dla wszystkich osób biorących udział w procesie produkcji lub obro 

cie żywnością np: piekarz, cukiernik, sprzedawca, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, kelner itd. 

- GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej i GMP- Dobrej Praktyki Produkcyjnej 

dla pracowników bezpośrednio zatrudnionych w procesie produkcji lub w obrocie żywnością 

- GHP i GMP – jako wstępu do wdrażania systemu HACCP 

strona partnera: www.wsse.waw.pl 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Współpraca w zakresie organizowania seminariów, konferencji, szkoleń oraz podejmowania działań preferujących produkty rolno-spożywcze o wysokiej jakości, odpowiednio oznakowane – odpowiadające europejskim standardom jakościowym 

strona partnera: www.pohid.pl 

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Współpraca polega na zorganizowaniu dyskusji panelowych ,obejmujących poszczególne branże przemysłu spożywczego, na Targach POLAGRA-FOOD oraz seminarium podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON 

strona partnera: www.mtp.com.pl 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE . Instytut Problemów Techniki PAN.

Współpraca ma na celu świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw branży spożywczej w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz wdrażania nowych technologii. 

strona partnera: www.kpk.gov.pl 

Kancelaria Patentowa Rawa & Rawa Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie ochrony własności przemysłowej firm z obszaru żywności: 

- ochrona znaków towarowych 

- ochrona oznaczeń geograficznych 

- ochrona wynalazków 

- ochrona wzorów użytkowych 

- ochron wzorów przemysłowych 

- poradnictwo i polityka ochrony własności przemysłowej. 

- promowanie działalności w zakresie ochrony własności przemysłowej 

- upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o ochronie własności przemysłowej 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Wspólne organizowanie imprez naukowo-technicznych propagujących postęp w technologii mięsa i tłuszczów. 

strona partnera: www.ipmt.home.pl 

 Dom Wydawniczy i Handlowy

Zawarte porozumienie określa warunki wydawania czasopisma rosyjskojęzycznego „Πpo?obo??c?b?e”. Wydawca odpowiada za wykonanie wszystkich prac wydawniczych począwszy od otrzymania materiałów do wydania drukiem pisma oraz za rozesłanie go do ustalonych odbiorców. 

strona partnera: www.elipsa.pl 

Poprawiony: poniedziałek, 23 stycznia 2012 09:43