Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Krajowa Rada Energetyki Przemysłu Spożywczego
PDF Drukuj Email

 

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 184, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz 1184 Oraz z 2005 r Nr 141 , poz 1189) posiada uprawnienia do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym.

NA PODSTAWIE UZYSKANEGO PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE,
ważne przez 5 lat od daty złożenia egzaminu (podstawa prawnat Ustawa z dn. 4 marca 2005r. o zmianie ustawy -Prawo energetyczne oraz ustawy -Prawo ochrony środowiska -dotart.54ust. la. (Dz. U. Nr 62 poz 828)

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające przesyłające izażywające energię elektryczną.
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Szkolenia (seminaria) i egzaminy lub tylko egzaminy mogą być zorganizowane bezpośrednio w zakładzie pracy, w przypadku zgłoszenia minimum 10 zainteresowanych osób, lub w siedzibie Zarządu Głównego.Egzaminy dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie, lub jednostek organizacyjnych zgłaszających mniej niż 10 osób, odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca od godz. w siedzibie Zarządu Głównego, Dom Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego^/5 pok. 225.

Opłata za egzamin, zgodnie z § 14.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r. (Dz.U Nr 89), wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgłoszenia można dokonać lub uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie (022) 827-38-48  GSM 607070912

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 1 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 2 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień: 
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 3 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 1 (E)Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 2 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień: 
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 3 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.

.

 

.

 

Jedną z szeregu organizacji o ogólnopolskim zasięgu działania jest powołana przy Zarządzie głównym SITSpoż. Krajowa Rada Gospodarki Energią w Przemyśle Spożywczym. Jest to wewnętrzna struktura organizacyjna utworzona przez dobrowolne uczestnictwo zakładów - producentów żywności oraz innych instytucji, organizacji i osób związanych z zagadnieniami energetyki. 

Rada organizuje swoje cele poprzez zapewnienie współudziału w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących się z racjonalizacją gospodarki energią w produkcji, przetwarzaniu i obrocie żywnością. 

Przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Energią w Przemyśle Spożywczym został prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk. 

Zebranie informacyjno-organizacyjne odbyło się 20 lipca 2000r. W zebraniu udział wzięli członkowie Rady oraz jako przedstawiciel prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Pani Iwona Figanowska - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Jakości, wypełniając tym uzgodnienia wynikające z Porozumienia o współpracy pomiędzy prezesami Urzędu Regulacji Energetyki a Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, które zawarte zostało 2 września 1999r. 

Jednym z istotnych problemów energetycznych zakładów przetwórczych są taryfy stosowane przez dostawców energii elektrycznej. Próbę rozwiązania tego zagadnienia podjęła w 2000r. Sekcja Taryf Rady. 

Podejmując tematykę szkoleniową, Krajowa Rada Gospodarki Energią w Przemyśle Spożywczym przy współudziale Towarzystwa Gospodarki Energetycznej z Lublina i Związku Gmin Lubelszczyzny, wykorzystując dofinansowanie na pokrycie części kosztów ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach 9-11 listopada 2001r. przeprowadziła szkolenie energetyczne pracowników technicznych Urzędów Gmin. 

Innym zadaniem Rady jest organizowanie sympozjów i konferencji. Dnia 19 czerwca 2002r. organizowana jest przy współudziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii, konferencja naukowo-techniczna nt. "Energetyczne wyzwania dla polskiego przemysłu spożywczego - mniej energii w żywności". Na konferencji tej omówione zostaną dwa bloki tematyczne: 

- Polityka energetyczna a problemy przemysłu spożywczego, 
- Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia energii i możliwości ich finansowania. 

Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.