Zespół Rzeczoznawców SITSpoż. jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii potwierdzających innowacyjność technologii i rozwiązań wdrażanych przez firmy produkcyjne i usługowe sektora spożywczego w związku z realizacją własnych projektów inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej

Przedmiotowe opinie potwierdzają zakres i okres stosowania opiniowanych rozwiązań i technologii i są zgodne z wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013.

Szansą na rozwój i wdrażanie nowych technologii są instrumenty pomocowe pochodzące z funduszy unijnych, dedykowane takim inwestycjom, jak chociażby wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez 15 banków komercyjnych współpracujących z BGK. Kredyt może być przeznaczony na realizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to inwestycja technologiczna polegająca na:

  1. a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług,

albo

  1. b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonychtowarów lub usług.

Wsparcie z UE i budżetu państwa stanowi premia technologiczna, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie) oraz województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja. Kwota premii wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, lecz nie więcej niż 4 mln złotych. Wniosek o dofinansowanie składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego po otrzymaniu promesy kredytu technologicznego.

BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie) z przepisami ustawy na podstawie m.in. załączonej do wniosku Opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę, jaką jest nasze Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego o zasięgu ogólnopolskim. Opinia stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, zawiera informację dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej.

Opinia o nowej technologii jest wykonywana przez nasz Zespół Rzeczoznawców w oparciu o szczegółowe wytyczne do sporządzenia Opinii, które zawarte są w „Instrukcji wypełniania wniosku”. Nasze opracowania zawsze sporządzane są na papierze firmowym i są opatrzone pieczęciami i podpisami osób wystawiających opinię. Zawierają także deklarację bezstronności sporządzonej opinii i wszystkie wymogi – zgodnie z wytycznymi banku.

7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Stowarzyszenie SITSpoż poleca usługi Zespołu Rzeczoznawców, w przypadku gdzie niezbędne są opinie i ekspertyzy wydawane przez rzeczoznawców z państwa należącego do Unii Europejskiej.

Kontakt

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: tel: 48 22 827 38 49 fax: 48 22 827 38 47 e-mail: zespol.rzeczoznawcow@sitspoz.pl.